Elektronikus személyazonosító igazolvány (Eszig)

 

A főkonzulátuson csak magyar állampolgár, kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelme nyújtható be.

 

Az állandó  személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására:

 • adatváltozás,
 • érvényességi idő lejárta, vagy
 • gyártmányhiba miatt, továbbá
 • elvesztés,
 • eltulajdonítás,
 • megrongálódás,
 • megsemmisülés

esetén van lehetőség.

 

Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges!

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleten nincs mód, azt Eszig birtokában utólag sem lehet kérelmezni.

 

A kérelem benyújtása

 

A  kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani.

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

 

Bemutatandó iratok:

 • érvényes, vagy egy éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolvány vagy
 • személyazonosságot igazoló más érvényes okmány (magyar útlevél, kártya formátumú magyar vezetői engedély), ezek hiányában
 • osztrák útlevél vagy osztrák jogosítvány.

 

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatnia a magyar hatóság által kiállított és a névviselés megállapítására alkalmas születési- vagy házassági anyakönyvi kivonatát, külföldön élő magyar állampolgárok esetében pedig a lakcímkártyát is!

 

Doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a doktori cím nem szerepel - be kell mutatni a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát.

 

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyeknek az első személyazonosító igazolványuk igénylésekor – amennyiben nem rendelkeznek még magyar anyakönyvi kivonattal - nyilatkozniuk kell arról, hogy a lakcímkártyán szereplő személyes adataik megegyeznek az anyakönyvbe bejegyzett, illetve a honosítási okiraton található adatokkal.

 

Nagyon fontos, hogy a kérelem benyújtásakor – amennyiben rendelkezik azzal – hozza magával a korábban kiállított magyar személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, a személyazonosság és a személyes adatok megállapítása érdekében pedig magyar útlevelét, vezetői engedélyét, a névviselést igazoló magyar anyakönyvi kivonatát, illetve személyazonosításra alkalmas külföldi okmányát!

 

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát igazolni kell!

 

A régi, lejárt személyazonosító igazolványt le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be.

A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható az ügyfélnek, ez esetben azonban az új okmányt csak személyesen lehet átvenni, a régi egyidejű leadásával. 

 

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképe (6. életévét be nem töltött ügyfelek esetében ICAO fotó bemutatása szükséges), ujjnyomata és aláírása rögzítésre kerül.

A hatályos szabályozás szerint a 6. életévüket betöltött kérelmezők ujjnyomatát is rögzíteni szükséges a kérelem benyújtásakor.

Az ujjnyomat-rögzítés alóli kivételek:

A tároló elem nem tartalmazza az ujjnyomatot akkor, ha 

 • a magyar állampolgár a 6. életévét még nem töltötte be;
 • a polgár ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen (erről orvvosi igazolás bemutatása szükséges), vagy 
 • a polgár ujjnyomat adására fizikailag képtelen.

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 70. életévet betöltött jogosult – a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy kivételével – kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

A kiállítás napjától számított 1 éves érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolványt kell kiállítani azon polgár részére, aki az ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen.

 

Az elkészült okmány átvételekor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az Eszig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az Eszig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon.

A PIN-kód az Eszig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az Eszig átvétele után lehet megváltoztatni.

A PIN aktiválása nélkül az Eszig adathordozójához kötött funkciók nem használhatóak, ugyanakkor az okmány  személyazonosításra és utazásra használható!

 

ÜGYINTÉZÉSHEZ KINYOMTATANDÓ ADATLAP:

Az adatlapokat szíveskedjenek kinyomtatni és KÉK tollal kitöltve magukkal hozni!

A fentieket tudomásul vettem, IDŐPONTOT FOGLALOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többi ügyfelünkre való tekintettel nem tudjuk átvenni azoknak a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek.

Ilyen esetben új időpontot kell foglalni!